Screeningový test poruch autistického spektra (CAST)

Zkrácený název: CAST
ISBN: není dostupné
Autoři české verze: Iva Dudová, Štěpánka Beranová, Michal Hrdlička, Tomáš Urbánek
Autoři původní verze: J. Scott, Simon Baron-Cohen, Patrick Bolton, Carol Brayne
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODY398 Kč
Počet stran: 49
Rok vydání: 2017
Forma: tužka-papír
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Psychodiagnostická metoda
Využití: screeningový nástroj k diagnostice poruch autistického spektra ve věku 4 - 15 let
Administrace: 10 minut respondent (rodič) / 5 minut vyhodnocení s využitím šablony
Kvalifikace: B + kurz
Obsah sady: příručka testu
30 ks záznamových archů (oboustranně potištěná A4)
vyhodnocovací šablona (1 ks - folie)
Uživatelé: psycholog, speciální pedagog

Anotace

CAST je screeningový nástroj určený k posouzení rizika poruch autistického spektra (zvláště Aspergerova syndromu) u dětí ve věkovém rozpětí 4 - 11 let, doplňkově až do zhruba 15 let. Dotazník tvoří celkem 37 dichotomických položek s možnostmi ano/ne, ve kterých rodiče posuzují chování svého dítěte. Je nutné zdůraznit, že dotazník je pouze výchozí metodou, která by v případě, že výsledek překročí doporučené hraniční skóre, měla vést k doporučení dalšího podrobnějšího vyšetření dítěte dětským psychiatrem.

Detailní popis

Metoda byla standardizována na vzorku 1635 dětí ve věku 3 – 17 let z běžné a poradenské populace a dále na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze. Reliabilita škály ve smyslu vnitřní konzistence dosahuje hodnoty 0,74 (Cronbachovo alfa). Na základě výsledků analýzy dat byl stanoven hraniční skór, který by měl odhalit existující PAS v 71% případů. Naopak dosažení podhraničního skóru v 86% případů znamená, že se PAS u dítěte nevyskytují. Další podrobné informace naleznete v Přehledu testu.