Test mapující připravenost na školu (MaTeRS)

Zkrácený název: MaTeRS
ISBN: není dostupné
Autoři české verze: Helena Vlčková, Simona Poláková
Autoři původní verze: Helena Vlčková, Simona Poláková
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODY1 626 Kč
Rok vydání: 2017
Forma: tužka-papír
NA DOTAZ
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Psychodiagnostická metoda
Využití: diagnostika připravenosti pro školu
Administrace: individuální
Kvalifikace: B + kurz
Obsah sady: • Manuál
• Testovací sešity (50 ks)
• Záznamové listy (50 ks)
• Pravítko, Trojhranné pastelky (12 ks), Trojhranná obyčejná tužka, Sada 12 ks mušliček, Podnětové karty
Uživatelé: psycholog, speciální pedagog

Anotace

MaTeRS je screeningový nástroj českých autorek, který slouží k posouzení školní připravenosti dítěte před vstupem do školy. Dítě je hodnoceno v 10 různých vývojových oblastech jako je např. vizuomotorika, sluchová percepce, pozornost, řeč apod. První část testu může být administrována skupinově (max. 8 dětí), druhá část, která probíhá bezprostředně poté, vyžaduje individuální vyšetření. Celková doba vyšetření se pohybuje kolem 45 minut.

Související nástroje

MaTeRS ‒ 100 ks testovacích sešitů a 10 volných záznamových listů
  ISBN: není dostupné Cena nástroje: 750 Kč

Detailní popis

Metoda byla standardizována na vzorku celkem 258 dětí, z toho 109 z většinové populace, 81 s odkladem školní docházky a 68 dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Reliabilita škál ve smyslu vnitřní konzistence se pohybuje v rozmezí hodnot 0,77 – 0,87 Cronbachova koeficientu alfa. T-test pro nezávislé výběry potvrdil rozlišovací schopnosti testu u běžné populace a dětí s odloženou školní docházkou (u většiny subtestů p<0,001). Výsledky dětí v některých subtestech však byly významně ovlivněny sociokulturním znevýhodněním (p<0,01). Hrubé skóry jsou převáděny na percentilové skóry.