Standardní postupy ve speciálně pedagogickém centru

ISBN: 978-80-7481-043-5
Autoři české verze: Eva Čadová a kol.
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODYZdarma
Počet stran: 140
Rok vydání: 2014
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

Metodická zpráva jako výstup projektu popisuje standardní postupy školských poradenských zařízení - speciálně pedagogických center (SPC) při realizaci poradenských činností ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specificky žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Zpráva shrnuje oblasti působnosti speciálně pedagogických center, legislativní rámec její činnosti, personální zabezpečení, průběh poradenských služeb a základní spisové dokumentace. Zpráva se zaměřuje na rozbor standardních a specifických činností SPC, jako jsou vymezeny právními předpisy, shrnutí nejčastějších typů zakázek SPC. Jsou popsány psychologické a speciálněpedagogické diagnostiky prováděné v SPC, metodická a konzultační podpora poskytovaná SPC při vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Jsou popsány některé nedostatky, se kterými se poradenská praxe SPC setkává, jsou uváděny příklady dobré praxe.