Seminář pro asistenty pedagoga – podpora žáků se specifickými poruchami chování (ADHD)

Bez poplatku účastníka. Hrazeno z rezortního úkolu MŠMT.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 16.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 23.09.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Kód programu: 2004/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Seminář určen pro asistenty pedagoga s požadovanou pedagogickou kvalifikací.

 

obsah semináře: souhrn informací týkajících se etiologie a symptomatiky ADHD - charakteristické projevy v oblasti emoční, kognitivní i vztahové determinující průběh a výsledky edukačního procesu. Úloha školských poradenských zařízení (ŠPZ) a školních poradenských pracovišť v rámci realizace podpůrných opatření pro žáky se SVP.

Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – výběr informací týkajících se zapojení asistenta pedagoga do edukace žáka s ADHD. Činnosti AP ve spojení s jeho kompetencemi, konkrétní možná náplň práce asistenta pedagoga s žákem s ADHD, kooperace a spolupráce učitele a asistenta pedagoga ve třídě – kompetence, spolupráce se zákonnými zástupci, participace na tvorbě, realizaci a vyhodnocování IVP.