Jak pracovat s dítětem, žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami

Seminář je určen lektorům DVPP, kteří budou lektorovat téma pro NIDV v rámci projektu APIV B.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 11.01.2019 - 15.02.2019
Uzávěrka přihlášek: 07.01.2019
Lektoři: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Kód programu: A-131/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9 – Prosek
Odborný garant: Mgr. Aneta Marková, Ph.D.
Organizační garant: Jana Pospíšilová
Upřesnění termínu: od 9:30 do 16:30 hodin; Semináře: 11. ledna 2019; 15. února 2019

Obsah

 Tvůrce a garant modulu:  doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

 

Obsah semináře: vzdělávací modul je sestaven tak, aby svým cílem a obsahem sloužil pedagogickým pracovníkům, kteří se profesně angažují ve vzdělávacím systému, jehož realizace se uskutečňuje v intencích státem garantovaného kurikula. Je tvořen dvěma nosnými rovinami. První má charakter teoretický. Vychází z klíčových paradigmat současné pedagogické vědy a jejího poznání. Důraz je kladen primárně na otázky sociální rovnosti a sociální spravedlnosti. Druhá rovina vzdělávacího modulu se opírá o aspekty praxeologické. Součást setkání budou tvořit různě koncipované aktivity, jejichž záměr povede k podpoře vlastní sebereflexe v oblasti názorových a postojových schémat, jež různou mírou vstupují, ovlivňují či zasahují samotné pedagogické působení.  Vybrané situace, se kterými se děti a žáci s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami, případně jejich rodinní příslušníci a pedagogičtí pracovníci setkávají ve školách a školských zařízeních, budou v modulu s cílenou orientací k rozvoji profesních kompetencí pedagogů a pedagogických pracovníků prakticky simulovány v podobě reálné ilustrace ze školského terénu.


Vzdělávací modul je určen lektorům DVPP, kteří budou lektorovat téma pro NIDV v rámci projektu APIV B.