APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA - SIMPLE STEPS

Důležité upozornění pro zájemce o zařazení: níže uvedený vzdělávací program je úvodním kurzem a je součástí 100 hodinového vzdělávacího modulu k aplikované behaviorální analýze, který bude realizován v rámci ESF projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace akčního plánu inkluzivního vzdělávání - metodická podpora), pro účastníky bezplatně.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci – speciální pedagogové, psychologové školských poradenských zařízení a škol.

Cílem je, aby si absolvent modulu osvojil teoretické znalosti a praktické dovednosti v aplikované behaviorální analýze v rozsahu, který mu umožňuje přistoupit k certifikaci RBT (registrovaný behaviorální technik dle certifikace Behavior Analyst Certification Board). Mezi požadavky kladené na účastníky 100 hodinového vzdělávacího modulu je, mimo požadované odborné kvalifikace a praxe, i požadavek na získání hodnocení odborné způsobilosti na základě supervize a evaluace certifikovaným behaviorálním analytikem (BCBA nebo BCaBA) a úspěšné vykonání atestační zkoušky u Výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků. Podmínkou absolvování celého modulu je tedy i znalost anglického jazyka na úrovni B2 – respektive příslib účastníka dosažení této úrovně v průběhu realizace modulu - v horizontu 1,5 roku. (Mezinárodní certifikační zkouška probíhá u BACB v anglickém jazyce, v Praze – online). 100 hodinový vzdělávací modul bude rozdělen do několika jednotlivých vzdělávacích bloků, realizován bude v průběhu 2 let (orientační harmonogram obsahu modulu bude zaslán co nejdříve).

Tlumočení do českého jazyka bude zajištěno.

Předpokládáme, že účastníky programu budou pedagogičtí pracovníci, kteří dobře znají problematiku poruch autistického spektra a mají vlastní praktické zkušenosti s podporou žáků s těmito poruchami.

Zájemci se mohou přihlašovat u PaedDr. Hany Šmejkalové (hana.smejkalova@nuv.cz) nejpozději do 11. 6. 2018.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 100
Termín: 23.06.2018 - 30.06.2021
Uzávěrka přihlášek: 11.06.2018
Lektoři: Nichola Booth , Ph.D., BCBA
Kód programu: A-S/ABA-2018
Místo: NÚV Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Aneta Marková, PhD
Organizační garant: garant neuveden

Obsah

                    

Vzdělávací program ABA - SIMPLE STEPS zahrnuje::

  • úvod do aplikované behaviorální analýzy (historie, základy behaviorální analýzy, porozumění chování, měření chování, zvyšování výskytu určitého chování a učení se novým dovednostem, práce s problémovým chováním – snižování výskytu určitého chování; implementace behaviorálního programu),

  • představení programu SIMPLE STEPS (důvod vzniku, autoři, komu je určen, dostupnost a možnosti využití v praxi),

  • videonahrávky praktických ukázek postupů při intervenci u dětí/žáků s poruchami autistického spektra.

 Cílem je seznámit účastníky s multimediálním výukovým programem SIMPLE STEPS, jeho potenciálem a možnostmi využití v praxi pedagogických a poradenských pracovníků. Účastníci obdrží publikaci „SIMPLE STEPS - cesta ke změně chování“, která je tištěným průvodcem virtuálního programu zaměřeného na chování jedince a možnosti jeho změny za využití poznatků vědního oboru aplikované behaviorální analýzy (ABA). Účastníci si zvýší povědomí o postupech, které jsou v ABA využívány, a to nejen u žáků s poruchami autistického spektra, ale také u žáků s ADHD a jinými neurovývojovými poruchami. Prostřednictvím kazuistik se seznámí s praktickými postupy využití programu SIMPLE STEPS, které jim pomohou porozumět stavu a chování žáka a vedou ke zmírnění negativních projevů, které vyplývají z poruchy autistického spektra.