Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky

Začátek od 9:00 hod.
POPLATEK1 300 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 24.09.2019
Uzávěrka přihlášek: 05.09.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.Mgr. Kateřina Spěváková
Kód programu: 5002/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: garant neuveden

Obsah

Určeno psychologům a etopedům v PPP, SVP, školním psychologům, výchovným poradcům a školním metodikům prevence s motivací vést dětské skupiny.

obsah kurzu: vychází ze znaků terapeutické skupiny jako skupiny sociální, kterými jsou: vzájemné vztahy, hierarchie, postavení a status členů, dynamika dění, společná historie, způsoby řešení vnitřních konfliktů a způsoby řešení vnějšího zatížení. Kurz se věnuje roli psychologa, etopeda (event. výchovného poradce či školního metodika prevence) ve vedení skupiny, s akcentem na práci s dětmi s problémovým chováním a potížemi v adaptaci. Kurz pojmenovává nejúčinnější faktory působící ve skupině, pomáhá frekventantům rozeznávat fázi skupinové dynamiky a formou praktického nácviku nabízí nové formy a metody práce. Soustředí se na využití některých méně obvyklých technik, stanovení hranic a pravidel a funkční užívání reflexe při vedení skupin. V rámci kurzu se frekventanti učí rozeznávat, zda je pro dítě vhodná skupinová práce či preferuje individuální kontakt. Učí se jej vhodně motivovat ke komunikaci, podněcovat správným kladením otázek. V rámci praktického nácviku je věnována pozornost dovednosti zadávání technik/psychoher, tak aby byly dětem srozumitelné a přínosné - „vytěžitelné pro osobní růst“, a správnému vedení reflexe. Ke kurzu je zpracována podrobná metodika pro práci s dětmi na prvním a druhém stupni ZŠ, se kterou budou frekventanti seznámeni.