Včasné rozpoznání potřeby podpory u žáků s rizikem školního neúspěchu

Seminář je určen zaměstnancům škol a školních poradenských pracovišť pracující s žáky 2. stupně a středních škol

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 06.12.2018
Uzávěrka přihlášek: 30.11.2018
Lektoři: Mgr. Martina Brožková
Kód programu: KIPR-326/2018/2
Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele).

Obsah kurzu:

Seminář je zaměřen na praktické problémy spojené s podporou žáků ohrožených školním neúspěchem či předčasným odchodem ze vzdělání. Účastníci se seznámí se základní terminologií školní neúspěšnosti, s rizikovými faktory a rozdílností problematiky u žáků obou stupňů ZŠ a žáků SŠ. Probírány budou možnosti podpůrných programů pro tyto žáky, základní nástroje, metody a formy, které je možné použít k podpoře žáka. Dále budou zmíněny možnosti spolupráce školy a školského poradenského zařízení, podíl školního poradenského pracoviště, možnosti spolupráce s rodiči a dalšími subjekty. V rámci metodické podpory problematiky budou probírány jednotlivé kazuistiky přinesené účastníky.