Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy

Vzdělávací program je určen začínajícím psychologům a speciálním pedagogům, kteří působí ve školském poradenském zařízení nebo na školním poradenském pracovišti nejdéle 2 roky

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 40
Termín: 21.01.2019 - 24.01.2019
Uzávěrka přihlášek: 05.01.2019
Lektoři: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
Kód programu: KIPR-500/2019/1
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PaedDr. Ivo Kalvínský
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Anotace vzdělávacího programu: 

  1. Otevření vzdělávacího programu (2 hodiny)

Úvod do vzdělávacího kurzu, zmapování potřeb účastníků, vzájemné seznámení účastníků a lektora, představení lektora, definování pravidel skupiny a způsobů práce. Naladění na práci ve skupině. Otevření tématu.

  1. Sebereflexe a reflexe poradenského procesu jako základní profesní dovednost poradenského pracovníka (6 hodin)

Cyklus poradenství (kontakt s klientem, motivace, kontrakt, porozumění, práce na naplňování cíle, zkouška realitou, vyhodnocení, ukončení). Účastníci se budou zaměřovat na sebereflexi sebe sama v průběhu poradenského procesu a jejich vlivu na jeho ne/efektivitu (umět si uvědomit svou roli v něm a vnímat i další aspekty, které proces ovlivňují). Průběžně se bude využívat prvků skupinové dynamiky a prvků kooperace pro zkvalitnění prožitku celé práce a to dle principů „Základní osy práce ve výcvikové skupině“.

  1. Zásady komunikace s klientem a proces autosupervize (8 hodin)

Zásady efektivní komunikace s klientem. Základní komunikační chyby a omyly. Proces autosupervize a jeho důležitost pro práci s klientem. Problematika bude propojena se sebereflexí účastníků - účastníci budou vedeni ke zvědomění vlastních komunikačních vzorců a jejich využití v poradenské praxi.

  1. Metody práce s klienty (10 hodin)

Různé metody práce s klienty, které je možné využít v poradenské praxi v různých kontextech. Obsah vzdělávacího okruhu bude vycházet z vlastních zkušeností účastníků s prací s klienty prostřednictvím hraní rolí, reflexe a diskuze.

  1. Práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenském systému (10 hodin)

Program bude zaměřený především na přenesení předchozích témat do kontextu přímé práce s klientem. Obsah vzdělávacího okruhu bude vycházet z vlastních zkušeností účastníků s prací s klienty prostřednictvím hraní rolí v kontextu školních a školských poradenských pracovišť, reflexe a diskuze. Účastníci se zaměří zejména na tyto oblasti:

  • specifikace primárního klienta služby (žák, pedagog, rodič…)
  • třístranný a vícestranný kontrakt (dojednávání zakázky se všemi subjekty s důrazem na možnosti a meze poradenského procesu)
  • proč se práce s klientem ne/daří?
  1. Závěrečná reflexe celého kurzu (4 hodiny)

Závěrečná reflexe kurzu, vzájemná zpětná vazba účastníků a lektora.