Komunikace a ošetření základních potřeb u žáka s podezřením syndromu CAN, emocionální a psychické týrání

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 17.05.2018
Uzávěrka přihlášek: 07.05.2018
Lektoři: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.PhDr. Alena Plšková
Kód programu: KIPR-532/2018
Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb
Upřesnění termínu: Seminář je v tomto termínu zrušen. O náhradním termínu se jedná.

Obsah

Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP.

 

Frekventanti se seznámí se specifiky rodinného prostředí dětí ohrožených sy. CAN. S procesem sociální práce s dítětem a následně se zvláštnostmi přístupu k dítěti s ohrožením CAN. Pochopí rizikovost rodiny na příkladech a rizikovost samotného dítěte. Zároveň frekventanti pochopí limity sociální práce s cílovou skupinou. Frekventanti pochopí emocionální stránku CAN a nutnost zpracování emocí odborníka tak, aby nedošlo k dalšímu poškození dítěte. Frekventanti pochopí proces viktimizace a nebezpečnost sekundární viktimizace. V závěru semináře se frekventanti seznámí s vhodnými otázkami v rozhovoru s dítětem, vedení rozhovoru a vyhodnocení rozhovoru s dítětem. Zároveň pochopí spolupráci s kompetentními orgány OSPOD, neziskovými organizacemi a orgány činnými v trestním řízení.