Hodnocení žáka se SVP

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 21.02.2018
Uzávěrka přihlášek: 12.02.2018
Lektoři: Mgr. Bc. Anna Niklová
Kód programu: KIPR-509/2018
Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP.

 

Proč hodnotit? Jaké jsou způsoby hodnocení?  V jaké časové frekvenci mají být žáci hodnocení? Co všechno v hodnocení hledat (slovní, klasická klasifikace atd.). Komu má hodnocení posloužit a o čem má vypovídat. Tvorba interního metodického doporučení ředitele školy k problematice hodnocení. Typy hodnocení: bodový systém a procentuální hodnocení a jejich uplatnitelnost v praxi. Z toho vyplývá hodnocení SVP; hodnocení výchov; hodnocení ostatních předmětů; hodnocení chování; hodnocení žáka; sebehodnocení, sebereflexe žáka; prezentace žáků, mapa učebního pokroku; přínos pro školu / pro pedagogické pracovníky – klady a zápory; pozice rodiče ve vztahu k hodnocení. Co je to formativní hodnocení a mapy učebního pokroku apod.