Inkluzivní škola a speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků, studentů

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 18.01.2018 - 19.01.2018
Uzávěrka přihlášek: 15.01.2018
Lektoři: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Kód programu: KIPR-505/2017
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Zuzana Kaprová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Určeno pro pedagogy všech stupňů škol (škol zapojených do projektu KIPR)

obsah vzdělávacího programu: vzdělávání a vzdělanost jako cesta ke kvalitě života – bariéry v přístupu ke vzdělání a vzdělanosti. Inkluzivní škola jako prostor pro učení – Syndrom bludného kruhu neúspěchu jako riziko sociálního vyloučení. Perspektiva žáka jako klíč k inkluzivní škole – Sociální dimenze vzdělávání – Individuální dimenze učení. Zdravotní postižení a jiné znevýhodnění jako speciální vzdělávací potřeba. Komunikace s rodiči o inkluzivní škole. Specifické poruchy učení a chování v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Poruchy autistického spektra v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Smyslové, mentální, tělesné postižení a kombinované postižení v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Vady řeči v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Komunikace se žáky o inkluzivní škole a speciálních vzdělávacích potřebách. Strategie 3P intervence – podpora, posilování, provázení. Základní přístupy ke speciálním vzdělávacím potřebám žáka – rámec 3P intervence. Příklady dobré praxe – zahraničí, ČR.