Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center

POPLATEK2 000 Kč
Počet hodin: 40
Termín: 30.09.2019 - 04.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 02.09.2019
Lektoři: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.Mgr. Zuzana ŽampachováMgr. Eva ČadováMgr. Jana JankováPhDr. Jarmila RoučkováMgr. Petra Dragounová
Kód programu: 1001-2/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Kurz je určen pro  speciální pedagogy, kteří splňují vzdělání podle §§ 18 a 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn, a začínají nebo se chystají začít vykonávat poradenskou praxi ve speciálně pedagogických centrech (SPC). Absolvování kurzu je přípravou pro samostatný výkon praxe speciálního pedagoga v SPC.

obsah kurzu: Poradenské služby a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) ve školských právních předpisech (Orientace v současných právních předpisech, změny §16 školského zákona a příslušné vyhlášky; Podpůrná opatření a jejich význam při vzdělávání dětí a žáků se SVP; Platné právní předpisy důležité pro poradenskou práci ve školství v platném znění).

Poradenský pracovník ve školském systému (Kooperace péče o klienta – specifické kompetence a zaměření služeb poradenských pracovníků školních poradenských pracovišť PPP a SPC; Spolupráce poradenských pracovníků školy a školských poradenských zařízení, interdisciplinární přístup v poradenské práci; Etické aspekty práce psychologa a speciálního pedagoga ve škole a ve ŠPZ).

Pracovní náplň psychologa/speciálního pedagoga SPC a specifika vykonávaných činností (Specifika práce psychologa a speciálního pedagoga s dětmi, žáky a studenty se zdravotním postižením; Týmová spolupráce v práci psychologa a speciálního pedagoga SPC; Práce psychologa a speciálního pedagoga s rodinou, specifika práce s rodiči žáků se zdravotním postižením, intervence zaměřené na celou rodinu, možnosti a formy podpory spolupráce rodičů a školy; Poradenský rozhovor s dítětem, dospívajícím, rodiči, učiteli; Vedení dokumentace o klientech, psaní zpráv; Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření – participace psychologa a speciálního pedagoga na přípravě, realizaci a vyhodnocování IVP; Speciálně pedagogická diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Psychodiagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Řešení problematiky diagnostiky a vzdělávání dětí a žáků s LMP, úloha poradenských pracovníků SPC v oblasti diagnostiky LMP a vyhodnocení adekvátnosti zařazení do vzdělávacího programu).