Seminář pro asistenty pedagoga – podpora žáků se specifickými poruchami učení

bez poplatku účastníka /hrazeno z rezortního projektu MŠMT)
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 19.02.2019
Uzávěrka přihlášek: 21.01.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Kód programu: 203/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

 Určeno pro asistenty pedagoga s požadovanou pedagogickou kvalifikací.

 

obsah semináře:

souhrn informací týkajících se etiologie a symptomatiky SPU – prohloubení poznatků asistentů pedagoga (AP) o dětech v riziku SPU a o žácích s již diagnostikovanou SPU. Souhrn informací o obtížích, s nimiž se mohou u dětí a žáků asistenti pedagoga setkat (oblast kognitivní, emoční i vztahová determinující průběh a výsledky edukačního procesu). Komorbidity SPU a jejich souvislost s průběhem společného vzdělávání.

Stručné vymezení legislativního rámce vzdělávání žáků se SVP – poruch učení. Legislativní vymezení funkce AP, systém podpůrných opatření – vhodná modifikace vyučovacích metod a forem výuky u jednotlivých stupňů podpory a v jejich rámci úloha asistenta pedagoga. Náměty pro práci v hodinách českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, zásady hodnocení a klasifikace v kontextu principu formativního hodnocení. Optimální způsoby organizace péče o tyto žáky. Doporučení školského poradenského zařízení - výběr informací týkajících se zapojení AP do edukace žáka s SPU. Činnosti AP ve spojení s jeho kompetencemi, konkrétní možná náplň práce asistenta pedagoga s žákem s SPU.