Legislativní ukotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Modul je určen lektorům DVPP, kteří budou lektorovat dané téma pro NIDV v rámci projektu APIV B, s výjimkou těch, kteří již modul absolvovali.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 14.03.2019
Uzávěrka přihlášek: 11.03.2019
Lektoři: JUDr. Hana Poláková
Kód programu: A-133/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Michaela Vencová
Organizační garant: Jana Pospíšilová

Obsah

 

Obsah modulu je zaměřen na právní úpravu společného vzdělávání danou školským zákonem a souvisejícími prováděcími a dalšími předpisy. Účastníci se seznámí s aplikací aktuálních kodifikovaných ustanovení  dotčených právních předpisů v praxi škol všech stupňů. Modul se zaměřuje zejména na objasnění pravidel pro poskytování podpůrných opatření, úpravu využití asistenta pedagoga, pracovněprávní aspekty poskytování podpůrných opatření personálního charakteru a jejich uplatnění v praxi škol.

V praktické části budou řešeny reálné situace, rizika a problémy pedagogické praxe při realizaci společného vzdělávání, budou prezentovány příklady řešení v souvislosti s tématem a aktuální situací v zavádění společného vzdělávání v kontextu platných právních předpisů a procesu jejich novelizace.  

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ.

Modul je určen lektorům DVPP, kteří budou lektorovat dané téma pro NIDV v rámci projektu APIV B, s výjimkou těch, kteří již modul absolvovali.