Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování

Seminář je určen lektorům DVPP, kteří budou lektorovat téma pro NIDV v rámci projektu APIV B.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 06.02.2019 - 20.02.2019
Uzávěrka přihlášek: 01.02.2019
Lektoři: Mgr. Pavel Dosoudil
Kód programu: A-129/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9 – Prosek
Odborný garant: Mgr. Aneta Marková, Ph.D.
Organizační garant: Jana Pospíšilová
Upřesnění termínu: Teoretická část - 6.února 2019; Praktická část - 20. února 2019 vždy od 9:30 do 16:30 hodin

Obsah

 

obsah semináře: Rizikové a agresivní chování ve třídě má negativní dopad na efektivitu vzdělávacího procesu. Výzkumy potvrzují, že existuje možnost výskyt těchto jevů eliminovat a tím snižovat jejich negativní dopady. Právě na tyto možnosti eliminace rizikového a agresivního chování bude zaměřen tento vzdělávací seminář. Vzdělávací seminář je rozdělen na část teoretickou a praktickou.

 

Teoretická část seznamuje účastníky se současným pojetím rizikového chování a poruch chování u dětí a dospívajících se zvláštním zřetelem na agresivní projevy, vč. zvláštního případu agrese – šikany. V průběhu kurzu bude ozřejměna etiologie rizikového chování a poruch chování, možné dopady takového chování a možnosti intervence u žáků MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ.

 

V praktické části se účastníci seznámí s možnými přístupy pedagoga při práci s dětmi s rizikovým chováním a s agresivními projevy chování a to v rovině prevence a intervence. Součástí praktické části kurzu bude základ nácviku krátké intervence ve škole a specifika vedení rozhovoru s účastníky šikany, ale seznámíme se i s dalšími metodikami pro individuální a skupinovou práci s žáky.

 

V rámci ověření znalostí, budou vypracovány kazuistiky, ve kterých účastníci využijí teoretické modely k popisu obtíží a plánu práce s žákem. Tyto kazuistiky následně budou představeny ostatním účastníkům s cílem vzájemně si poskytnout další náměty na práci s žákem či skupinou žáků.

 

Seminář je určen lektorům DVPP, kteří budou lektorovat téma pro NIDV v rámci projektu APIV B.