Práce s genderovými aspekty v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

POPLATEK1 500 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 27.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 04.11.2019
Lektoři: Mgr. Jana Benešová, Ph.D.Mgr. Jiří ProcházkaPhDr. Mgr. Josef VošmikMgr. Lada Wichterlová
Kód programu: 5009/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: garant neuveden
Upřesnění termínu: V případě nízkého počtu přihlášených v době uzávěrky, bude její termín posunut.

Obsah

Určen pro pedagogické pracovníky a pracovnice v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.

 

obsah semináře: zprostředkovat zúčastněným základní vhled a uvědomění si genderové dimenze v prostředí ústavní a ochranné výchovy, zejména pokud jde o genderové stereotypy a působení na děti a mládež ve všech typech těchto zařízení, a to včetně možnosti vlastní (sebe)reflexe. Jinými slovy je cílem semináře přimět jeho účastníky a účastnice, aby se kriticky zamýšleli nad tím, do jaké míry se v zařízení, kde působí, a ve své vlastní práci podílejí na předávání vzorců chování u dívek a chlapců. Tedy, do jaké míry přispívají k reprodukci tradičních představ o tom, jak by měl/a chlapec či dívka vypadat, chovat se a čemu by se měl/a věnovat, anebo zda dětem naopak umožňují, aby se samy mohly více „definovat“ s ohledem na vlastní představy, schopnosti a preference.

Seminář bude rovněž úzce navazovat na Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (NÚV, 2015), a to pokud jde o obecné zásady (rovný přístup k dětem bez ohledu na pohlaví a jiné okolnosti, individuální potřeby dítěte, posilování identity dítěte), tak i standardy upravující jednotlivé oblasti ústavní a ochranné výchovy a jejich relevantní prvky (respekt k názoru dítěte, výchova k partnerství a rodičovství, sexuální výchova, péče o tělo, ochrana osobního prostoru a soukromí, každodenní volby a rozhodování v běžných záležitostech, svobodný výběr školy a budoucí kariéry, vznik předsudků, šikana či profesionální rozvoj pracovníků a další).

Seminář bude navazovat také na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020, která mimo jiné uvádí potřebu zvyšování citlivosti ke genderovým otázkám ve vzdělávání, nerovné zacházení s dívkami a chlapci ve vzdělávání, nerovné zastoupení žen a mužů ve vzdělávacím systému či sexuální obtěžování ve školských zařízeních (Úřad vlády ČR, 2014).